Vedtægter

VEDTÆGTER

§ 1 Foreningens navn er FCKFC-BMS. BMS er en forkortelse af Ballerup, Måløv,  Skovlunde. 

 

§ 2 Foreningen har hjemsted på adressen Skov-pubben, Bybjergvej 6D, 2740 Skovlunde. 

 

§ 3 Foreningens formål er, at støtte F.C. København ved ude- og hjemmekampe, at udbrede kendskabet til F.C. København samt dertil knyttede formål. 

 

§ 4 Foreningens medlemmer skal være medlem af FCKFC. De unge løver og Teenløverne er velkomne i følgeskab med voksne. Medlemskab er ikke betinget af, at være bosiddende i
      Ballerup, Måløv eller Skovlunde. 

 

§ 5 Foreningens højeste myndighed er den årlige generalforsamling, der afholdes inden udgangen marts. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 

 

§ 6 Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand,  næstformand, kasserer, kampkoordinator samt sekretær. 
       Formanden står for kontakten til medlemmerne samt FCKFC. 
       Næstformanden står for diverse ad hoc opgaver. 
       Kassereren står for regnskab og kontingentopkrævning. 

       Kampkoordinatoren står for koordineringen af ture til ude- og hjemmebanekampe. 

       Sekretæren står for indkaldelser, mødereferater, medlemslister samt dertil beslægtede opgaver. 

 

       Bestyrelsen vælges for et år af gangen. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. 

 

§ 7 Generalforsamlingen indkaldes med 2 ugers varsel med følgende dagsorden: 

 

       1 Valg af dirigent 

       2 Valg af referent 

       3 Formandens beretning 

       4 Regnskab 

       5 Valg 

          a) Formand 

          b) Næstformand 

          c) Kasserer 

          d) Kampkoordinator 

          e) Sekretær 

          f) Bestyrelsessuppleant 

          g) Revisor 

          h) Revisorsuppleant 

      6 Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent. 

      7 Eventuelt. 

 

      Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før den fastsatte dato. 

      Revideret regnskab kan rekvireres 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 

 

§ 8 Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Er der lige mange stemmer for og imod, tæller formandens stemme for to. 

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt ytrer ønske derom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel.
      Medlemmer, der ved deres underskrift ønsker en ekstraordinær generalforsamling, er forpligtet til at møde op til denne. 

 

§ 10 Såvel muligheden for at stemme på ordinær/ekstraordinær generalforsamling samt muligheden for ved underskrift, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling,
         er betinget af rettidigt indbetalt kontingent. 

 

§ 11 Kontingentet skal overvejende gå til at dække administrative omkostninger herunder primært porto. 

 

§ 12 Medlemmer der opfordrer til/deltager i slagsmål i forbindelse med FCK’s kampe kan ekskluderes fra foreningen. Det er alene bestyrelsens beslutning, hvor vidt eksklusion
         skal foretages. Medlemmer, der ekskluderes af FCKFC, mister ligeledes deres medlemskab af denne forening. 

 

§ 13 Ved opløsning af foreningen overgår overskydende midler til FCKFC.  Foreningen kan kun opløses på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 23. februar 1999. 

Revideret på ordinær generalforsamling den 27. februar 2001. 

Revideret på ordinær generalforsamling den 26. februar 2008. 

Revideret på ordinær generalforsamling den 13. februar 2020.